Privacy Policy - Fundament

Fundament

Privacybeleid

 

Privacy en cookie policy Fundament Projecten BVBA hierna Fundament genoemd.

 

I. Inleiding

1. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Fundament persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten en alle personen die met Fundament in contact staan (bvb. door het bezoeken van onze website of door het stellen van vragen via e-mail of telefoon) (hierna ‘u’ of ‘de gebruiker’).

 

2. Onder Fundament worden eveneens de volgende merken begrepen: Fundament Projecten, Fundament Immo Service, alsook enige nieuwe merken die Fundament op de markt zou brengen.

 

3. Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

 

4. Fundament hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Fundament behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

 

Bij de verwerking van uw gegevens leeft Fundament evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

 

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

 

5. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Fundament op dit gebied kent en begrijpt.

 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

6. Fundament is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

7. Fundament is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens. Fundament bepaalt de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt alsook de rechten die u heeft m.b.t. uw gegevens.

 

8. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgend adres : Brecht Buyse, Marktstraat 60 te 8530 HARELBEKE, of door een e-mail te sturen naar : brecht@fundament.be

 

9. Fundament kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens Fundament en volgens de instructies van Fundament te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Fundament’ genoemd).

 

III. Welke categorieën van persoonsgegevens worden door Fundament verwerkt?

10. Fundament kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van Fundament.

Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze verklaring eerst een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Fundament deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Fundament de gegevens verwerkt.

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Voorbeelden: Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

Context: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, of u registreert om de diensten van Fundament (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

2/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

Voorbeelden: Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstromingsgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde.

 

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Fundament opgevraagd bij de overheid of technische experten.

 

3/ Gegevens van kandidaat - huurder/koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Voorbeelden: Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

 

Context: Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

 

4/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Voorbeelden: Rijksregisternummer.

 

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

 

 

5/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

 

Voorbeelden: De informatie in verband met uw contacten met Fundament, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Fundament, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

 

Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Fundament (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.).

 

6/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

 

Voorbeelden: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

 

Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Fundament zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

7/ Cookies

 

Voorbeelden: Gegevens over klik-en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.

 

Context: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover in artikel IX.

 

 

 

8/ Fundament verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Fundament  uw persoonsgegevens ?

9/ Fundament verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Fundament zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

 

In het algemeen verwerkt Fundament uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Fundament (9.1).

Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren (9.2).

Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van Fundament zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen Fundament naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden (9.3).

In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken (9.4).

9.1.    Wettelijke verplichtingen

 

Fundament dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat Fundament samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens aan hen overmaakt.

 

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

 

De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Fundament uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

9.2.    Contractuele relaties tussen Fundament en u als klant

 

Alvorens contracten te sluiten dient Fundament soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

 

Te reageren op uw verzoek.

Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.

Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.

De voorwaarden te bepalen en waarborgen tegen welke voorwaarden het contract wordt afgesloten.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Fundament een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Fundament worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

 

Meer bepaald verwerkt Fundament uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 

Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.

Centraal management en algemeen beeld van de klanten.

Het beheer van uw vastgoed.

Fundament kan uw gegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

9.3.    Gerechtvaardigde belangen van Fundament

 

Fundament verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Fundament ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

 

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 

Het personaliseren van de diensten van Fundament.

Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de gegevens.

Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de in artikel VI vermelde retentieperiode.

De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.

Toezicht op de activiteiten van Fundament, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Fundament, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.

Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Fundament, op basis van enquêtes bij klanten van Fundament, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Fundament.

Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel XI: Cookies.

De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Fundament of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

9.4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van Fundament: direct marketing doeleinden

 

Fundament voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Fundament onder meer:

 

De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).

Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.

De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Fundament aanwezig was).

Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.

U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

Fundament analyseert ook de resultaten van haar marketing- en campagneactiviteiten om de effectiviteit van deze activiteiten te meten en om u relevante oplossingen aan te bieden.

 

9.5.    Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

 

Fundament kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt Fundament eerst uw specifieke toestemming. Door deze privacy en cookie policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

 

9.6.    Categorieën en verwerkingsdoelen opgelijst

 

Hier volgt een niet-exhaustief doch gedetailleerd overzicht van de verschillende verwerkingen en de respectievelijke doeleinden.

 

1/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)/ kandidaat - koper / huurder, beleggers

 

Verwerkingsdoel: Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of het onderhouden van het klantenbestand. De persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

Het versturen van de nieuwsbrief, indien de klant daarvoor zijn toestemming heeft gegeven via de website of via e-mail.

Het versturen via e-mail van de  gedownloade documenten op de website, alsook een overzicht ervan. 

Het versturen van een bevestigingsmail voor de goede ontvangst van een bepaalde aanvraag (zoals een info-aanvraag van een pand, project, bezoekaanvraag verhuur…)

Het versturen van een e-mail met bijlage waarbij de volledige rondleiding van een pand mogelijk wordt gemaakt

Het versturen van hou-mij-op-de-hoogte e-mails

Versturen van gepersonaliseerde emails

Tell a friend doeleinden

Indien toestemming is gegeven betreffende direct marketing kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om u per e-mail informatie te geven over Fundament haar aanbiedingen. 

 

Daarnaast kunnen naam en adresgegevens gebruikt worden om u per post informatie over Fundament haar aanbiedingen toe te sturen.

 

2/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 

3/ Gegevens van kandidaat huurder/koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 

4/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 

 

5/ Gegevens over de verrichtingen van Fundament met u.

 

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Fundament te onderhouden en te optimaliseren.

 

6/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

 

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Fundament te onderhouden en te optimaliseren.

 

7/ Cookies

 

Verwerkingsdoel: Uitleg is te vinden in artikel IX

 

V. Met wie deelt Fundament uw persoonsgegevens ?

Voor bovengenoemde doeleinden kan Fundament uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

 

10.1.    Persoonsgegevens binnen Fundament

 

Fundament behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

 

Fundament kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan Fundament die Fundament bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportering, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 

10.2.    Persoonsgegevens buiten Fundament

 

In sommige gevallen is Fundament bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 

Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.

Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek

Fundament draagt uw gegevens tevens over aan dienstverleners om te helpen met :

 

Het ontwerp en behoud van computerapparatuur en internetapplicaties.

De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

Voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.

Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

Fundament dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Fundament gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

 

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Fundament ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Fundament zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Fundament en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

10.3.    Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 

Fundament bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Fundament zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Specifiek maakt Fundament een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode:

 

De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden. Over het algemeen worden alle gegevens bewaard betreffende uw relatie met Fundament. Gegevens betreffende prospects worden gedurende maximaal tien jaar na het laatste contact met een prospect bewaard. Dit met uitzondering van  gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.

De archiveringsperiode voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Fundament, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving.

10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Fundament.

Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

1/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder). Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper / huurder of beleggers

 

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 

2/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

Duur: 10 jaar

 

3/ Gegevens van kandidaat huurder of koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 

4/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

 

Duur: 10 jaar

 

5/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

 

Duur: 10 jaar

 

6/ Gegevens over de verrichtingen van Fundament met u.

 

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 

7/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

 

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

 

8/ Cookies

 

Duur: Eén maand

 

VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Fundament hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

 

Fundament neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Fundament gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Fundament onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Fundament u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Recht van inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

 

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 

Het recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Fundament.  Dit houdt in dat u Fundament kan vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.

Een recht van rectificatie als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Fundament gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Fundament kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Fundament te allen tijde te vragen om de stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van Fundament. Vanwege haar gerechtvaardigde belangen kan Fundament uw persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van uw belangen met die van Fundament, tenzij u besluit om de relatie met Fundament te beëindigen;

Een recht op beperking van gegevens: U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer U meent dat Uw gegevens niet correct zijn.

Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Fundament  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Fundament vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Fundament.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.12.4 en IV.12.5. Fundament zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Fundament dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per mail te versturen met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar brecht@fundament.be

 

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals onder IV.12.4 en IV.12.5 werd aangegeven vraagt Fundament uw toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Fundament. In dat geval zal Fundament uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

 

U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 

Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar brecht@fundament.be

De uitoefening van het recht van bezwaar kan evenwel Fundament niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

Recht om een klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt: per e-mail : brecht@fundament.be

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit), per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

 

IX. Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van A.T.S. nv en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

Deze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

 

1. Authenticatiecookies - ‘Remember me’

 

Functie: Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd op de website van Dewaele. Deze cookies worden telkens één maand na de laatste login bijgehouden.

 

2. User input cookies - ‘Lifestyle Identifier’

 

Functie: Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.

 

3. User interface customization-cookies

 

Functie: Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

 

Niet-functionele cookies

 

1. Trackingcookies

 

Functie: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

 

2. Social plug-in trackingcookies

 

Functie: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram en Facebook verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Fundament maakt  gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google. Google Analytics plaatst een cookie om Uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze websites om te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt U impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over Uw websitebezoeken verzamelt.

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt U gevraagd om de door ons gebruikte cookies te aanvaarden.

U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website.

 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.